Reykjavik


Reykjavik
Monat[mm][° C]
Jan 76 -0.5
Feb 81 0.4
Mar 83 0.5
Apr 58 2.9
Mai 44 6.3
Jun 51 9.1
Jul 51 10.6
Aug 62 10.3
Sep 67 7.4
Okt 86 4.4
Nov 73 1.2
Dez 78 -0.2
Jahr 800 4.4