Khamis Mushait


Khamis Mushait
Monat[mm][° C]
Jan 11 13.2
Feb 3 15.1
Mar 51 17.0
Apr 26 18.9
Mai 29 21.3
Jun 6 23.3
Jul 27 23.7
Aug 36 22.4
Sep 4 21.6
Okt 1 18.6
Nov 7 15.5
Dez 10 13.6
Jahr 212 18.7


Bernhard Mühr
15. Juni 2007
Klimadiagramme Übersicht